Nationellt

Drygt 818 000 personer i Sverige försörjde sig under 2013 på olika former av social ersättning och bidrag (sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet och försörjningsstöd).

Måttet redovisas i helårsekvivalenter. En helårsekvivalent motsvarar en person som försörjs med full ersättning under ett år. Om två personer är arbetslösa i sex månader vardera och får full ersättning räknas dessa som en helårsekvivalent.

De personer som har svårast att etablera sig- och behålla en plats på arbetsmarknaden är utlandsfödda, ungdomar med ingen eller begränsad arbetslivserfarenhet, personer med endast förgymnasial utbildning, funktionsnedsatta och personer som har varit långtidsarbetslösa, (över 12 månader).

Regionala skillnader

De tre storstadsregionerna – Stockholms, Västra Götalands och Skånes län – får den starkaste jobbtillväxten. Dessa regioner kommer att svara för mer än 70 procent av jobbtillskottet under 2014 och 2015. Anledningen är det stora inslaget av tjänsteproduktion i dessa regioner, men också deras goda tillgång på arbetskraft.

De regionala skillnaderna är stora – främst genom att näringslivsstrukturen skiljer sig åt. Dessutom minskar tillgången på arbetskraft i många glesbefolkade regioner, vilket kommer att försvåra framtida sysselsättningsökningar.

En allt större andel av de inskrivna arbetslösa tillhör grupper som har svag ställning på arbetsmarknaden (utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55–64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning).

2015 beräknas 70 procent av samtliga inskrivna arbetslösa höra till dessa grupper.