Utanförskapet i Sundsvall

Utanförskapet i Sundsvall följer i stort det mönster som finns i resten av landet. Vi ser däremot en högre arbetslöshet än snittet för riket hos nedanstående målgrupper, vilket visar på Sundsvalls stora utmaningar.

Bakomliggande faktorer till den höga arbetslösheten i Sundsvall är bland annat en långsammare konjunkturåterhämtning än andra delar av landet (mätt från 2008 och framåt).

Sysselsättningstillväxten för 2013–2015 stannar på under 0,7% och andelen som ej är behöriga till gymnasiet i Sundsvall är högst i landet (15–16% jämfört med 12% för hela landet).

Källa: Arbetsmarknadsutsikterna, Arbetsförmedlingen.
Intervjuundersökning hösten 2014, där 420 privata arbetsgivare och 68 offentliga verksamheter tillfrågades.

 

Sundsvall

Varje år börjar 1113 sexåringar grundskolan i Sundsvall. Enligt statistiken hamnar 143 av dem utanför samhället senare i livet.

0
kronor

2 miljarder 252 miljoner 250 tusen svenska kronor

Så mycket har utanförskapet kostat Sundsvall när de 143 barnen fyllt 65 år. Och då finns inte den största kostnaden med – den som de drabbade får betala. Med tidiga insatser kan vi förebygga och motverka utanförskapet.

Dessa kostnader fördelas mellan följande aktörer och andel:

34% kommunen, 26% försäkringskassan, 20% landstinget,
9% rättsväsendet, 5% arbetsförmedlingen och 6% övrigt

Siffrorna, som här presenteras för Sundsvall, visar de samhällsekonomiska kostnaderna i vår region enligt Ingvar Nilssons och Anders Wadeskogs modell.

Bildkälla: www.utanforskapetspris.se
Skandia Idéer för livet, Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog.